Vedtægter for Danmarks Tankesports-Forbund

§ 1
Danmarks Tankesports-Forbund er en sammenslutning af forbund, der udøver organiseret tankesport under konkurrencemæssige vilkår. Forbundet består af Danmarks Bridgeforbund, Dansk Skak Union, Dansk Backgammon Forbund, Dansk L'Hombre Union, Dansk Go Forbund, Mahjong Danmark, Dansk Tarokforbund, Dansk Shogi Forbund og Dansk Othello Forbund. Forbundet står åbent for optagelse af andre tankesportsforbund, der opfylder kriterierne for optagelse. Forbundets hjemsted er Hørkær 32B, 2730 Herlev.

§ 2
Forbundet har til formål at varetage de tilsluttede forbunds fælles interesse.

§ 3
De enkelte tilsluttede tankesportsforbund er den øverste sportsfaglige myndighed. De enkelte forbund har bl.a. til opgave at planlægge, afholde og lade afholde eller føre tilsyn med egne stævner, turneringer, landskampe eller lignende.

§ 4
Danmarks Tankesports-Forbunds opgaver varetages af en bestyrelse, der er forbundets øverste myndighed. Til bestyrelsen udpeges en repræsentant af hvert af de tilsluttede forbund. Forbund med mellem 5000 og 10000 medlemmer har ret til yderligere en repræsentant. Forbund med over 10000 medlemmer har herudover ret til endnu en repræsentant. Ved opgørelse af medlemstallet anvendes de respektive medlemsforbunds seneste årlige opgørelse. Penge, der indgår til forbundet, fordeles med et grundbeløb samt efter de enkelte forbunds medlemstal. Bestyrelsen indkaldes mindst én gang om året med mindst fjorten dages varsel, og specificeres dagsorden udsendes samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for to år ad gangen. I lige år vælges formand og kasserer. I ulige år vælges næstformand og sekretær. I tilfælde af forfald kan det enkelte forbund udpege en stedfortræder med skriftlig fuldmagt fra det enkelte forbund til Danmarks Tankesports-Forbund.

§ 5
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Forbundet tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen har til opgave at: - varetage Danmarks Tankesports-Forbunds interesser udadtil til offentlige myndigheder og til de enkelte tilsluttede forbund. - påse, at forbundene overholder Danmarks Tankesports-Forbunds vedtægter og bestemmelser. - forestå den daglige ledelse.

§ 6
Forbundets regnskabsår er kalenderåret. De tilsluttede forbund er pligtige til inden den 1.maj at afgive drifts regnskab og status forsynet med de respektive forbunds revisorers påtegning.

§ 7
Bestyrelsen vælger fordelt på henholdsvis lige og ulige år to kritiske revisorer, der har til opgave at gennemgå forbundets regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til uanmeldt kasseeftersyn.

§ 8
Forandring af vedtægterne kan ske på ethvert bestyrelsesmøde, når mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget, og når det forud er sat på dagsordenen. Danmarks Tankesports-Forbund kan ikke opløses, så længe mindst to af de tilsluttede forbund ønsker dets beståen. Beslutning om forbundets opløsning træffes på et bestyrelsesmøde, når mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af opløsning af Danmarks Tankesports-Forbund skal forbundets midler anvendes til beslutning truffet af bestyrelsen. Således vedtaget af den stiftende generalforsamling den 14. januar 1994 i Hillerød, ændret på bestyrelsesmøde i Kastrup den 5. oktober 1994, på bestyrelsesmøde i Asminderød den 24. februar 1997 og justeret på bestyrelsesmøde i Asminderød den 9. december 1999 og den 6. september 2006 samt i Herlev den 9. juni 2015. Som følge af optagelsen af Dansk Shogi Forbund er vedtægterne justeret i Herlev d. 1. januar 2020. Som følge af optagelsen af Dansk Othello Forbund er vedtægterne justeret i Herlev d. 1. januar 2021.